> Voorwaarden (NL)

>    Alle ontwerpen,foto's en renderings van projecten van studioPHP blijven eigendom

       van Architect Pablo Herrera Paskevicius

>    Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepassing van

      De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect DNR 2011

      met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding,

      zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op

      03 juli 2013 onder nummer 56/2013.

>    Meer informatie op:

      www.nlingenieurs.nl

> Conditions (EN)

>    All designs, photographies and renderings remain property of

      Architect Pablo Herrera Paskevicius

>    All works are done under the code of The New Rules 2011: The Legal relationship

      client-architect, engineer and consultant DNR 2011 including all legal restrictions

      and law arbitrary as registerd in the Clerk of the Court of Amsterdam on the

      03rd juli 2013 under number 56/2013.

.

>    More information at:

      www.nlingenieurs.nl

> Verklaring - Wettelijke informatieplicht voor Architecten (NL)

>    StudioPHP houd zich aan de Gedragsregels en de Nederlandse regels samengesteld

      door de Algemene Vergadering van de Koninkelijke Maatschappij tot Bevordering der

      Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA

>    Download

>    Gedrasregels StudioPHP- BNA Modeel 

Disclaimer (NL)

>    Elektronische uitwisseling van informatie

StudioPHP sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en heeft het copyright over alle tekeningen, tekst, beelden en foto's (met uitzondering zoals aangegeven op de voorpagina van de interieur en bouwkundig Portfolio's)

De informatie verzonden met e-mails is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden.

De materiaal in deze internet site mag niet overhandig worden, noch de informatie opslaan in andere internetsite of vorm van elektronische communicatie.

Indien u een e-mail abusievelijk hebt ontvangen, neemt u dan alstublieft contact op met StudioPHP (00316 187 27 693 / pablo@studiophp.nl ) en noem ons de afzender en het e-mailadres waar de e-mail naartoe is gezonden.

Verwijdert u daarna a.u.b. het originele bericht.

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn gescand op de bij StudioPHP bekende virussen.

Niettemin adviseren wij u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen alvorens ze te openen. 

>    Copyright materiaal van derden

StudioPHP-Architect Pablo Herrera Paskevicius respecteer de intellectuele eigendom rechten en vraag graag aan de bezoekers van de internet site dezelfde te doen.

Bent u van mening dat StudioPHP-Architect Pablo Herrera Paskevicius materiaal vertoont waarvan uw de Copyright heeft, graag verzoeken wij u contact met ons op te nemen, uw opmerkingen bekend maken of het aanreiken van de juiste materiaal om uw rechten te beschermen.

Wanneer StudioPHP-Architect Pablo Herrera Paskevicius per ongeluk credits heeft verkeerd vermeld verzoeken wij u ons te informeren zodat wij dit kunnen aanpassen.

Disclaimer (EN)

>    Electronic exchange of information

StudioPHP excludes any responsibility resulting from electronic transmission and owns all copyrights for drawings, text, images and photos.( with the exception as described on the front page of the Interior and Architecture Portfolios)

The  information contained in this communication is intended to be only for the addressee.

Any use by third parties, and disclosure, copying, or distribution of this information is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content.

Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

If this email is received in error, please contact StudioPHP ( 00 316 187 27 693 /pablo@studiophp.nl ) quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then please delete the original message.

Please note that neither StudioPHP nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan. We kindly advise you otherwise to check this email and any attachments included.

>    Copyright material of third parties

StudioPHP-Architect Pablo Herrera Paskevicius respects intellectual property rights, and asks of its viewers to do the same. Should you feel that StudioPHP-Architect Pablo Herrera Paskevicius displays materials on this website to which you are the copyright holder, we kindly ask that you contact us directly with your remarks, or provide us with all necessary materials to protect your copyright.

If StudioPHP- Architect Pablo Herrera Paskevicius has mistakenly omitted a credit, or given an incorrect credit, please contact us so we can correct that situation.

Voorwarden  

>    De Voorwarden, de verklaring

       en Gedrascode hiernaast 

       gepubliceerd zijn van

       toepassing zowel op bedrijven

       als voor consumenten. 

Conditions  

>    The Conditions, Declaration and

      Rule of conduct are for both 

      companies and private persons

      applicable.      

Verklaring / Declaration

Disclaimers